Till innehåll på sidan

Vision

På Nya Elementar utvecklar du förmågor som stärker dig som individ så att du kan vara medskapare till en hållbar värld.

Skolan ska vara en trygg miljö att arbeta och utvecklas i. Genom mentorskapet har eleven alltid en vuxen som tar ett särsklit ansvar för den sociala- och pedagogiska utvecklingen. I små undervisningsgrupper och med hjälp av ett kvalificerat elevvårdsteam får eleven tid och stöd för sin individuella utveckling. Vi arbetar aktivt med kamratstödjare i varje undervisningsgrupp för att förebygga mobbning.

Skolan ska vara en lärande och utmanande miljö. Vi skapar förutsättningar för att eleverna ska kunna uppnå sina och läroplanens mål. Vi tydliggör för eleverna vad som krävs för att nå målen. Vi använder olika arbetssätt för att stimulera och väcka nyfikenhet. Vi ger stöd och hjälp utifrån elevens behov. Varje elev får en individuell utvecklingsplan som tas fram i samverkan med elev och vårdnadshavare. Vi bedömer regelbundet elevens utveckling. Varje termin erbjuder vi utvecklingssamtal med elev, vårdnadshavare och mentor. I samband med utvecklingssamtalet ges skriftlig information om elevens kunskapsutveckling.

Skolan ska vara en miljö där elevernas inflytande över det egna lärandet står i centrum. Eleverna deltar i planeringen av undervisningen. Vi ger elever och vårdnadshavare medvetna mål och kravnivåer. Elever och vårdnadshavare är med och utvecklar skolans arbete och miljö. Flera gånger i veckan möts elev och mentor till mentorsträff. Vi genomför föräldramöten en gång per termin. Vi har en organisation för inflytande genom arbetslag med mentorsträffar, elevråd och skolråd.

Dela:
Kategorier: