Till innehåll på sidan

Vintergatan, F-3

Barnet hela dagen!

Vintergatan arbetar med de yngre åldrarna F-3 och har öppet måndag-fredag
07.00-18.00. Arbetslaget består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter som ansvarar för elevens hela dag, såväl undervisning som skolbarnsomsorg.

Arbetet styrs utifrån Skollagen, LGR 11 och Allmänna råd för fritidshem.

Vi har en stimulerande utomhusmiljö nära inpå och ljusa rymliga lokaler som är anpassade för att arbeta med elevens hela dag. I vårt arbete utgår vi från elevens individuella förutsättningar och vi vill göra varje barn till ett tryggt och aktivt kunskapssökande barn.

Värme - Äkthet - Inlevelse/Empati

”i varje beslut jag fattar, tänker jag utifrån hur detta beslut gynnar barnets trygghet och kunskapsutveckling”

Varje elev behöver en god arbetsmiljö för utveckling och lärande.
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs såväl i hemmet som i skolan.
I läroplanen ska den samlade pedagogiska verksamheten för barn och unga 6-16 år, sträva efter att ge varje individ möjlighet att:

 • utveckla trygghet, nyfikenhet och lust att lära
 • utveckla sitt eget sätt att lära
 • utveckla tillit till sin egen förmåga att lära
 • lära sig ta hänsyn till och visa respekt för andra
 • lära sig respektera allas lika värde oavsett kön, social och kulturell bakgrund

Vi strävar efter att ge verksamheten ett tydligt innehåll och tydliga mål för att ge individen och gruppen en stabil grund att stå på. I vårt arbete vill vi:

 • stärka elevens självbild och kroppsuppfattning
 • arbeta med elevens alla sinnen och skapa aktiviteter som engagerar och utmanar
 • ge eleven tid att tänka - tala - reflektera
 • ge eleven naturupplevelser
 • tillgodose elevens rörelsebehov
 • öka elevens språkliga och matematiska medvetenhet
 • ge leken stort utrymme för att främja den personliga och sociala utvecklingen
 • ta tillvara elevernas idéer och uppmuntra till att ta initiativ samt låta eleverna ta ansvar för sina handlingar

Kontakta Vintergatan.

Dela: