Till innehåll på sidan

Vintergatan, F-3

Vintergatan är Nya Elementars lågstadium. Vi arbetar med elever i förskoleklass till årskurs 3.

Barnet hela dagen! 

Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande ​samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. ​Hälsa och lärande förutsätter varandra. 

Vintergatan arbetar med de yngre åldrarna och har öppet måndag-fredag klockan 07.00-18.00. 

Arbetslaget består av grundskollärare, speciallärare, förskollärare, fritidspedagoger och lärarassistenter som alla ansvarar för elevens hela dag, såväl undervisning som skolbarnsomsorg. Arbetet styrs utifrån Skollagen, LGR 11 och Allmänna råd för fritidshem. 

Pedagogik 

Vintergatans pedagogik är baserad på modern skolforskning. Vi utvärderar och utvecklar pedagogiken löpande och har ett flexibelt arbetssätt där vi är öppna för att testa och tillämpa nya idéer och metoder. Det centrala i pedagogiken är den individanpassade undervisningen. 

Vi tror på eleverna och på Vintergatan har kunskapsutvecklingen inget tak. Varje elev har tydliga individuella mål och kontinuerlig återkoppling ges i elevledda utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. Genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande bidrar vi till att skapa en trygg lärmiljö samt goda relationer mellan personal, elever och vårdnadshavare. 

Digitalt arbetssätt 

För att ge både praktiska och teoretiska erfarenheter använder vi modern teknik som ett självklart arbetsredskap. I undervisningen arbetar skolan integrerat med IT-verktyg och alla elever har tillgång till digiatla enheter samt får kunskap i assisterande tekniker. Klassrummen är utrustade med projektorer för att göra undervisningen mer tillgänglig, dynamisk och kreativ. 

Våra lärare arbetar ämnesövergripande för att skapa en helhetsbild för eleven. Varje elev ska möta en trygg, stimulerande samt tillgänglig lärandemiljö där de lär sig att lära och att våga lyckas likväl som misslyckas. Genom att göra lärmiljön tillgänglig och genom att skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga i ett inkluderande arbetssätt, där olikheter tillåts vara en tillgång, så skapar vi förutsättningar för likvärdig utbildning. 

Fritidsverksamhet 

I vår verksamhet strävar vi efter att bidra till elevernas livslånga lärande. Genom att bygga vidare på undervisningen väcker vi elevernas nyfikenhet och glädje även på eftermiddagarna. Fritidsverksamheten är en integrerad del av skolans vardag. Fritids tar vid där skolan slutar och jobbar med projekt som knyter an till skoldagen. Genom att ha en röd tråd från skolan genom fritids väcker vi nyfikenhet och glädje även på eftermiddagen. 

Fritids arrangerar en mängd olika aktiviteter. Bland dessa märks bland annat matteklubben, filmskapande, fotboll och bild och form. Fritids ambition och inriktning är att ta vara på och utmana elevernas kunskaper och färdigheter samt ge dem möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor. 

I den fria leken uppmuntrar vi till ett flexibelt och roligt lekande och vi finns nära barnen för att stötta och stimulera dem i deras olika sysselsättningar. På fritids får även eleverna möjlighet att äta mellanmål och göra läxorna. 

Vi har en stimulerande utomhusmiljö nära inpå och ljusa rymliga lokaler som är anpassade för att arbeta med elevens hela dag. I vårt arbete utgår vi från elevens individuella förutsättningar och vi vill göra varje barn till ett tryggt och aktivt kunskapssökande barn.  

Skolans vision är:

På Nya Elementar utvecklar du förmågor som stärker dig som individ så att du blir medskapare till en hållbar värld. 

Kontakta Vintergatan.

Dela: