Till innehåll på sidan

Organisation

Nya Elementar är uppdelad i 6 pedagogiska arbetslag med egna hemvisten som leds av biträdande rektor.

Skolans struktur

Nya Elementars organisation och fysiska miljö är byggd för att synliggöra var och en. Vi har en helhet med en tydlig gemensam grund för närapå 1200 elever och 175 personal. Helheten är uppdelad i mindre enheter där varje arbetslag arbetar i egna hemvisten. Vår organisation med arbetslag där skola och skolbarnsomsorg på låg- och mellanstadiet samt grundsärskola är integrerade, stödjer ett samutnyttjande av både lokaler och olika pedagogiska kompetenser. Pedagogerna inom fritidsverksamheten är aktiva i klasserna under skoltid för att komplettera lärandet med sin specifika kompetens.

Skolledning

Skolledningen består av rektor och fem biträdande rektorer samt skolans administrativa chef. Ledningsarbetet är fördelat så att rektor har det yttersta ansvaret för skolans verksamhet och leder ledningsgruppens arbete. Ledningsgruppen fungerar som en styrelse som arbetar fram beslutsunderlag, gör konsekvensanalyser och leder utvecklingsarbetet på skolan.

Pedagogiska utvecklingsmöten

Varje vecka genomför skolledningen pedagogiska utvecklingsmöten med lärar- respektive fritidspersonal. Arbetslagskonferens har vi en gång per vecka. Vi genomför 10 arbetsplatsträffar och 10 möten med samverkansgruppen per år.

Gemensam skolutveckling

Vår styrka är vårt arbetslagsöverskridande kollegiala lärande. På skolan finns flera skolutvecklingsgrupper som driver det kollegiala lärandet genom att organisera föreläsningar, workshops, teach-meets med mera för skolans personal.

Dela:
Kategorier: