Till innehåll på sidan

Castor och Pollux, åk 7-9

Castor och Pollux är Nya Elementars arbetslag på högstadiet

Nya Elementars högstadium är uppdelade i två arbetslag. Varje arbetslag leds av varsin biträdande rektor. 

Mentorsgrupper och undervisningsgrupper  

Eleverna i varje årskurs är fördelade i mentorsgrupper och flexibla undervisningsgrupper. 

En mentor ansvarar för mentorsgruppen och vi strävar efter att det ska vara samma person under hela högstadietiden. Mentorsgruppen består av 17-18 elever. På schemat finns mentorstid schemalagd 2 gånger i veckan. Under mentorstiden får eleverna bland annat information om vad som händer på skolan och planerar skolarbetet. 

Utvecklingssamtal erbjuder vi två gånger per läsår, då mentorn träffar elev tillsammans med vårdnadshavare. 

Från årskurs 7 ges betyg i samtliga 17 ämnen. Betygsskalan är F till A, där E är lägsta godkända betyg. 

De praktisk-estetiska ämnena slöjd, hemkunskap, bild och musik läser eleverna koncentrerat en del av läsåret.

Digitalt arbetssätt 

På Nya Elementar ges eleverna likvärdig tillgång till IT och därmed bättre möjlighet till kunskap som förbereder dem till det digitaliserade samhället. För att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration har vi på Nya Elementar sett till att vi har likvärdig tillgång till digitala verktyg.

Vi har investerat i hårdvara genom inköp av digitala enhter till varje elev. Syftet är att nå en högre måluppfyllelse hos elever och särskilt gynna elever i behov av särskilt stöd. 

Kommunikationskanal till vårdnadshavare  

Vi använder Skolplattformen som vår huvudsakliga kommunikationskanal med elever och vårdnadshavare. På Skolplattformen finns även information om ämnesplanering och bedömningar. 

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för samtliga skolformer i Stockholms stad. För dig som är vårdnadshavare finns Skolplattformen som en app och du loggar in med e-legitimation. 

Skolplattformen 

Biblioteket 

När en elev börjar på Nya Elementar får de ett bibliotekskort som behövs för att låna såväl studie- och läroböcker samt skönlitterära böcker. Ett förlorat kort ersätts med 40 kronor. 

Café Kosmos 

På entréplanet har skolan vårt café, som är öppet vardagar från kl 9.00. Eleverna kan där köpa mellanmål och även låna kortlekar, bollar och spel som de kan använda på rasterna. 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskap och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-kännande individer och medborgare - LGR11

 

Kontakta

Castor

Pollux

Dela:
Kategorier: