Till innehåll på sidan

Lyran, 4-6

Lyran är Nya Elementars mellanstadium. Vi arbetar med årskurs 4-6.

Arbetslaget består av lärare, fritidspedagoger och elevassistenter som tillsammans ansvarar för elevens hela dag, såväl undervisning som rastverksamhet och fritidsklubb.
Arbetslaget leds av en biträdande rektor.

Vi använder oss av Stockholms Skolplattform för frånvarorapportering, betygssättning, IUP, bedömningar (PoB), utvecklingssamtalsunderlag och all form av summativ bedömning mm. Vi använder oss av Apples Showbie i det formativa arbetet där våra elever får feedback i det dagliga arbetet.

Digitalt arbetssätt

I Lyrans arbetslag arbetar vi digilogt. Det innebär att vi arbetar på ett sätt som främjar barnens lärande och kunskapsutveckling. Där digitala verktyg och läromedel främjar lärandet, använder vi det. De analoga verktyg främjar ett inlärningsmoment och där använder vi det. Vårt utgångsläge är att vi vill öka lärandet på individnivå och använder alltid det mest effektiva arbetssättet för att nå detta. T ex använder vi oss av digitala kartläggningsverktyg för att på så sätt kunna identifiera så fort så möjligt de elever som behöver insatser med t ex läsning, skrivning eller matematik. Dessa insatser sätts in skyndsamt. Vi utgår helt från skolans vision där vår utgångspunkt är att förbereda våra elever på bästa sätt för ett framtida liv där våra elever kan fungera på ett ultimat sätt både kunskapsmässigt, socialt och hälsomässigt.

Våra elevers skoldag är helt mobilfri. Eleverna lämnar ifrån sig sina mobiler varje morgon vid skolans ingång och får tillbaka den i slutet av skoldagen innan hemgång. Våra elever tillhandahåller digitala enheter som eleven själv ansvarar för, vilket inkluderar att ladda enheten hemma och ha med sig den till och från skolan varje dag. 

Årshjul

Se Lyrans årshjul här. (pdf)

Föräldrasamverkan

Alla Lyrans föräldrar representeras av utvalda föräldrar i föräldrarådet i åk 4-6 . Vi träffas regelbundet och har nu under pandemin haft ett uppehåll.

Elevinflytande

Klassråd - Lagråd
Varje klass har regelbundna klassråd. En elev från varje klass representeras i Lagrådet som träffas några gånger per termin.

Trygghetsgrupp

I Lyrans arbetslag jobbar vi varje dag med tryggheten - i klassrummet, korridoren, rasterna och på fritidsklubben Satelliten. Ett ständigt pågående arbete! 
För att alla ska vara trygga i skolan behöver det finnas tydliga ordningsregler men även ett samtalsklimat som främjar trygghet i skolan. Vi har i åk 4-5 Livskunskap där vi arbetar med förebyggande övningar på gruppnivå.

Personal från Lyran finns med i skolans Trygghetsgrupp som träffas regelbundet. I varje klass finns det två elever som är kamratstödjare.

Bibliotek

Skolans bibliotek och expedition ligger mitt i skolan. Där kan man låna böcker och sitta och läsa. Varje elev har ett eget bibliotekskort.

Satelliten

Satelliten är vår mellanstadieklubb som erbjuder eleverna inspirerande och utvecklande aktiviteter på eftermiddagen. Det finns en variation av aktiviteter som är inriktade på socialt samspel, rörelse, skapande och kunskap. Vår målsättning är att barnen väljer att stanna kvar på fritids i stället för att gå hem. 

Kontakta Lyran.

Dela:
Kategorier: