Hörnstenar

Hörnstenarna beskriver de arbetssätt som gör att skolans vision ska kunna förverkligas.

Små elev- och undervisningsgrupper

Större delen av undervisningen sker i 22-25 grupp. Gruppstorleken varierar men syftet är att kunna individualiera undervisningen och att kunna ge varje elev mycket tid med en pedagog.

Mentorskap

Alla elever tillhör en mentorsgrupp och har en mentor. I mentorsgruppen ägnas tiden åt individuell studieplanering och handledning, diskussioner samt skönlitterär läsning. Mentorn har ansvar för att följa och stödja elevens studieutveckling.

Arbetsplaner

Alla elever får inför varje nytt arbetsområde en arbetsplan som tydliggör innehåll, tidsplan, arbetssätt, vilka kunskapskvaliteter som ska tränas, samt mål och kriterier.

Reflektion och utvärdering

Genom enkäter, utvecklingssamtal och hemstudiedagar får elever, personal och vårdnadshavare kontinuerlig möjlighet till utvärdering och reflektion. Vid utvecklingssamtal sammanställs en utvecklingsplan där eleven tillsammans med vårdnadshavare och mentor formulerar några konkreta mål att sträva mot. Reflektion och utvärdering ska ge en hållbar och kvalitativ utveckling av skolans verksamhet.

Ämnesintegrering och varierande arbetsmetoder

Alla elever får möta pedagoger med olika ämneskompetenser och arbetssätt. Samverkan mellan olika pedagoger ger eleverna möjlighet att inte bara se delar av en verklighet utan även helheten och sammanhang.

Inspirerande och lärande fysisk miljö

Alla elever ska uppleva den inre och yttre miljön som ett levande studieobjekt. Syftet är att vi ska använda oss av vår miljö för att få en skola som speglar verkligheten.

Dela:
Kategorier: