Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Läs mer om elevhälsoarbetet!

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet stadgas att undervisningen och elevhälsans verksamhet ska utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Det hälsofrämjande arbetet riktas mot alla elever på skolan, med särskilt fokus på barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd i olika former.

Skolans elevhälsoarbete utgår från mentorsskapet som ska säkerställa att alla elever får det sociala och pedagogiska stöd som de behöver. Ansvarig för elevhälsoarbetet i respektive arbetslag är den biträdande rektorn. Ytterst ansvarig är skolans rektor.
Skolans elevhälsoteam är en resurs som ska stödja det dagliga elevhälsoarbetet. Detta sker genom insatser direkt till elever och föräldrar samt genom stöd till mentorer, lärare och övrig personal. I elevhälsoteamet ingår rektor, kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Vårt uppdrag är att med utgångspunkt från våra olika kompetensområden stödja elever, föräldrar och personal i arbetet med barn och ungdomars hälsa och lärande.

Skolhälsovård

Skolhälsovården följer elevernas utveckling och arbetar för att bevara och om möjligt förbättra deras hälsa. Vi arbetar framförallt förebyggande men har även dörren öppen för alla frågor, stora som små, som ditt barn eller du som förälder undrar över. Vi erbjuder också vaccinationer enligt det nationella programmet samt utför vissa sjukvårdsinsatser.

Kurator

En kurator är mer än något annat en person som man kan prata med om viktiga saker i livet för att det ska funka och kännas bra under dom år som man går på Nya Elementar. En person som kan stödja elever, föräldrar, skolledning och lärare när det händer saker som gör en orolig. Vad som är viktiga saker i livet bestämmer man bäst själv men det kan exempelvis handla om psykisk ohälsa, oro, kamratproblem, skolproblem, övergrepp, existentiella funderingar, stress, kärlek, familjeproblematik eller mobbning. Grunden i arbetet är samtal och samarbete med elever, föräldrar, familjer, personal på skolan samt externa instanser av olika slag.

Psykolog

Skolans psykolog arbetar med utredningar, handledning och konsultation till personal.

Specialpedagog

Specialpedagogerna på Nya Elementar fokuserar på elevers lärande och sociala utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi möter individen där hon befinner sig och ser till hela eleven och den omgivning som finns runt eleven. Vårt mål är att alla elever ska kunna delta och tillägna sig undervisningen utifrån sina förutsättningar. Vi försöker arbeta förebyggande för att elever inte ska hamna i skolsvårigheter och möter elever och lärare i undervisningen både i grupper och enskilt. Vi kan också vara en samtalspartner för lärare och föräldrar som behöver handledning kring en elevs skolsituation.

Studie- och yrkesvägledare

Till studie- och yrkesvägledaren kan eleverna på Nya Elementar gå om de har funderingar eller frågor som rör gymnasievalet, utbildningar, arbeten/yrken, prao och naturligtvis det som rör studierna just nu. Inför gymnasievalet kan det vara skönt att bolla sina tankar kring framtiden med en opartisk person, alla elever i årskurs nio erbjuds vägledningssamtal. 
Studie- och yrkesvägledaren roll i elevhälsoarbetet är att särskilt uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd vid bland annat gymnasievalet.

Specialkost och allergi

Skolan serverar flera olika rätter till lunch. Det finns fisk, kött och vegetariskt att välja mellan. Har eleven behov av specialkost pga allergi/överkänslighet eller andra medicinska orsaker behöver köket få information. Fyll i blanketten om specialkost, som finns att hämta under denna text. Blanketten finns även att hämta på skolans expedition. Bifoga även läkarintyg om att eleven har behov av specialkost.

Har eleven svår allergi som kan kräva medicinsk behandling, informera skolsköterska och elevens mentor.

Blanketter

Skolsköterskor:

 

Dela:
Ingress: 
Läs mer om elevhälsoarbetet!